RSS Feed

Розвиток дитини засобами мистецтва

Психология » Розвиток дитини засобами мистецтва

Хоч чому ж неможливо? Скільки людей проходять повз всього цього, не одержуючи і невіддаючи всієї повноти почуттів, не відчувши - величезних - радощів життя! Від чого так буває? Ми нерідко недооцінюємо ролі почуттів у нашому житті. Ми заглибились в "світ інформації", ми взагалі почали нехтуватичасом вважати логічне мислення єдино гідним сучасної людини, а емоції (емоційно-асоціативне мислення) чимось атавістичним. І звичайно, присвятивши всі сили розвитку в мисленні дітей раціонального, логічного початку, часто не звертаємо уваги на розвиток їх почуттів.

Досліджуючи проблему розвитку особистості засобами мистецтва (дослідження проводилось в школах Волинської області з учнями молодших і середніх класів), ми поставили завдання, яке формулюється в одній фразі: "Формування в учнів художньої культури як невід'ємної частини духовної культури", а також розробили ряд конструктивних і методичних прийомів в формуванні через світ емоційних ставлень морально-естетичного ідеалу людини.

Наявність гуманістичних та демократичних тенденцій у функціонуванні сучасних організацій щодо філософії праці, нових технологій, нових цінностей управлінської взаємодії зумовила переорієнтацію організацій на нові механізми діяльності [4]. Більшість сучасних організацій дійшла висновку, що досягнення успіху стало складним без врахування людського потенціалу та певних “прихованих” механізмів організаційного середовища, які об’єднують людей в єдину команду і дозволяють їм працювати для досягнення спільної мети. Тому в сучасному менеджменті об’єктом управлінської діяльності вважаються не окремо процеси, технології, структури, люди та їхня діяльність, а організаційна культура і її особливості як об’єднуючий фактор цих процесів у межах кожної організації.

Первинний аналіз результатів діагностики ґрунтувався на підрахунках за ключем опитувальника “ОСІ” “сирих” балів відповідей респондента, що складають певний тип організаційної культури. Далі дані шкал опрацьовувалися таким чином: за підрахованими балами по кожній шкалі визначалася найбільша сума по кожному респонденту.

Особливу увагу слід приділяти психологічним особливостям організаційної культури школи. Сучасна шкільна організація перебуває в складному становищі, яке можна охарактеризувати як “боротьба культур”: старої консервативної “Культури тоталітарної школи” і нової гуманістичної “Культури реформованої школи”. Майже не лишилося шкільних організацій, які стояли б осторонь суспільних процесів. Діючі два табори організаційних культур відстоюють або рух уперед, до впровадження змін у свідомості і практиці та методах роботи команди, або традиційну негнучку, ієрархічну діяльність, де освіта являє собою “школярську” систему, побудовану на давно застарілих принципах навчання і виховання.


Одаренные дети: особенности психического развития дошкольников
Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном своеобразии реальных проявлений детской одаренности существует довольно много черт, характерных для большинства одаренных детей. Причем наряду с глубинными, скрытыми от непрофессионального взгляда, довольно много таких, которые часто проявляются в поведении ребенка, в его общении со ...

Детско-родительские отношения и проявление в них личностных особенностей родителей. Роль семьи в развитии и воспитании ребенка. Родительская семья как модель формирования жизненного стиля ребенка
Семья для ребенка - это место рождения и основная среда обитания. В семье у него близкие люди, которые понимают и принимают его таким, какой он есть. Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при высоком культурном и образовательном потенциале родителей - продолжает получать не только азы, но и саму культуру всю ж ...

Akzentuierte Personlichkeiten – Теория акцентуированных личностей (акцентуаций характера) К. Леонгарда
Согласно теории «акцентуированных личностей» существуют черты личности, которые сами по себе ещё не являются патологическими, однако могут при определённых условиях развиваться в положительном или отрицательном направлении. Черты эти являются как бы заострением некоторых присущих каждому человеку индивидуальных свойств. Демонстративные ...